Tankönyvrendeléssel kapcsolatos információk

Tisztelt Szülők!

A 2019/2020-as tanévre szóló tankönyvrendeléssel kapcsolatos információk a KELLO honlapján érhetők el:

A felületen keresztül a megrendelt tankönyvek listája is megtekinthető.

A tankönyvek árát készpénzben, banki átutalással, illetve a szülői felügyeleti felületen keresztül bankkártyával is ki tudják fizetni.
Fizetési határidő: 2019. szeptember 15.

A befizetés módjai:
- a Magyar Postánál készpénzben, bankkártyával, valamint a Magyar Posta által elfogadott egyéb fizetési módokon,
- banki átutalás: a KELLO 64400068-30107825-11100049 számú bankszámlájára. (a közleményben szerepelnie kell a tanuló nevének, 11 jegyű oktatási azonosítójának, vagy a számlán található ST-kódjának),
- ezen a weboldalon keresztül bankkártyás fizetés (MasterCard, Maestro, Visa) egy regisztrációt követően.

Könyvtári közlemény

Kérjük az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók közül azokat, akik az elmúlt tanév (2017-18) végén visszahozták az irodalom, nyelvtan, matematika és történelem tankönyveiket, hogy vigyék el azokat, mert nem tudjuk tárolni.

Az idei pótrendelésben megrendelt tankönyvek megérkeztek. Az érintettek vegyék át őket!

Ingyenes tankönyv

Az iskolai támogatási és megrendelési igények felmérésének folyamata

23. §

(1) Az iskola igazgatója minden év január 10-éig köteles felmérni, hány tanulónak kell, vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés útján, továbbá hányan kívánnak használt tankönyvet vásárolni. E felmérés során tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy a köznevelési törvény 46. § (5) bekezdés alapján kik jogosultak térítésmentes tankönyvellátásra, valamint a tankönyvtörvény 8. § (4) bekezdés alapján várhatóan kik jogosultak ingyenes tankönyvellátásra vagy normatív kedvezményre, továbbá, ha az iskolának lehetősége van, további kedvezmény nyújtására, és mely feltételek fennállása esetén lehet azt igénybe venni. Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni.

(2) Az iskola az (1) bekezdésben meghatározott felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanuló

b) esetében kell biztosítani a tankönyvtörvény szerinti normatív kedvezményt,

c) igényel és milyen típusú tankönyvtámogatást az a)-b) pontokon túl. Az a)-b) pont szerinti igényeket az 5. mellékletben meghatározott igénylőlapon lehet benyújtani. Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat. A bemutatás tényét az iskola rávezeti az igénylőlapra.

(3) A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:

a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;

b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;

c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye;

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.

(4) A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt.

(5) Az iskola - a helyben szokásos módon - hirdetményben teszi közzé a normatív kedvezményen túli további kedvezmények körét, feltételeit, az igényjogosultság igazolásának formáját és az igénylés elbírálásának elveit.

(6) Nem kérhet az iskola igazolást olyan adatokról, amelyet a köznevelési törvény szerint, vagy a szülő hozzájárulásával kezel.

(7) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott felmérés eredményéről az igazgató minden év január 20-áig tájékoztatja nevelőtestületet, az iskolaszéket, az iskolai szülői szervezetet (közösséget) az iskolai diákönkormányzatot, és kikéri a véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához.

(8) Az iskola igazgatója a (7) bekezdésben meghatározott véleményezésre jogosultak véleménye alapján minden év január 25-éig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, és erről tájékoztatja a szülőt, vagy a nagykorú cselekvőképes tanulót.

Igénylőlap letöltése doc-ban

Igénylőlap letöltése pdf-ben

A kitöltött igénylőlapokat január 10-ig kérjük leadni!

Számlaszám és befizetési információk

A Könyvtárellátó Vállalat bankszámlaszáma azok számára, akik most szeretnék átutalással rendezni a tanulók tankönyveinek az árát:

64400068-30107825-11100049
(Alsónémedi Takarékszövetkezet)

A B3-as jelzésű takarékszövetkezetekben személyesen is be lehet fizetni az összeget, külön költség nélkül.